Informacje dodatkowe

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

1. Kto wykonuje opinie, orzeczenia techniczne, oraz ekspertyzy budowlane w Radzie FSNT NOT w Białymstoku ?

Opinie, orzeczenia techniczne, ekspertyzy budowlane wykonywane są przez Rzeczoznawców Budowlanych, czyli osoby posiadające najwyższe uprawnienia z zakresu budownictwa.

2. Czy osoby posiadające tytuły naukowe mogą wykonywać ekspertyzy budowlane ?

Tak, o ile posiadają uprawnienia budowlane w specjalności związanej z wykonywaną ekspertyzy budowlaną. Zgodnie z Prawem Budowlanym opinie, orzeczenia i ekspertyzy budowlane mogą wykonywać jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane. Tytuły naukowe tj. (inż. , mgr inż. , dr inż., prof. dr inż.) mogą, co najwyżej dodatkowo podkreślić doświadczenie zawodowe osoby sporządzającej dane opracowanie.

3.  Kiedy można posługiwać się tytułem Biegłego Sądowego ?

Zgodnie z §15 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24.01.2005 roku w sprawie biegłych sądowych (Dz. U. Nr 15 poz. 133) tytułem Biegłego Sądowego można posługiwać się tylko na zlecenie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych. Wydając opinię, biegły używa tytułu biegłego sądowego z oznaczeniem specjalności oraz sądu, przy którym został ustanowiony. W innym przypadku posługiwanie się tytułem biegłego sądowego jest bezprawne, a jednocześnie takie opracowanie nie może zostać wykorzystane.

4. Który tytuł w takim przypadku jest ważniejszy Rzeczoznawca Budowlany, czy Biegły Sądowy, a co jeśli dana osoba posiada oba ?

Tak jak w odp. w pkt. 1 najwyższym tytułem zawodowym jest tytuł Rzeczoznawcy Budowlanego i tylko tym tytułem można się posługiwać przy sporządzaniu ekspertyzy budowlanych. Sprawy zlecone przez sąd mogą być wykorzystane tylko na potrzeby sądu. Większość Rzeczoznawców Budowlanych Rady FSNT NOT w Białymstoku posiada oba tytuły zawodowe, co dodatkowo podkreśla doświadczenie zawodowe naszych wykonawców.

5. Co powinna zawierać ekspertyza budowlana ?

Ekspertyza budowlana powinna zawierać :

  • określenie przyczyn powstania niekorzystnego zjawiska (tj. uszkodzenia, zniszczeń, źle wykonanych robót budowlanych itd.),
  • określenie sposobu naprawy.
  • określenie kosztu naprawy stwierdzonych nieprawidłowości.

6. Czy ekspertyza musi zawierać sporządzone badania ?

Zależy to tylko i wyłącznie od zakresu prac i charakteru ekspertyzy budowlanej, jednak w większości przypadków tylko poprzez wykonanie odpowiednich badań można określić przyczyny wystąpienia nieprawidłowości na obiekcie.

7.  Jak długo wykonuje się ekspertyzę budowlaną ?

Najczęściej jest to okres od 2 do 6 tygodni od momentu zlecenia wykonania. Zdarzają się jednak przypadki gdzie niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych i okres ten może wynieść nawet kilka miesięcy.

8. Jak szybko Rada FSNT NOT w Białymstoku może przyjąć do realizacji ekspertyzę budowlaną ?

Jest to sprawa indywidualna dla każdego przypadku i zależna od tego czy w danej chwili Rada FSNT NOT w Białymstoku może skierować Rzeczoznawcę Budowlanego o wymaganej specjalności do wykonania opracowania. Jednak z reguły przyjęcie zlecenia trwa do 7 do 14 dni.

9. Czy cena ekspertyzy budowlanej może być niższa niż 2 500 PLN netto ?

Nie. Taka jest minimalna cena wykonania ekspertyzy budowlanej. Cena za wykonanie opracowania najmniej skomplikowanego zaczyna się od 2 500 PLN netto i zależna jest od zawartości ekspertyzy, oraz do jakich celów jest ona sporządzana

10. Czy poniosę później jakieś dodatkowe koszty (np. związane z uzupełnieniem ekspertyzy, stawiennictwem się rzeczoznawcy budowlanego w sądzie) ?

Nie, oferta cenowa zawiera już wszystkie koszty związane z wykonaniem ekspertyzy tj. dojazdy, spotkania z prawnikami zleceniodawcy, stawiennictwo w sądzie, konsultacje, uzupełnienie ekspertyzy (o ile nie będzie to wymagać wykonania dodatkowych płatnych badań).

11. Jak długo jest ważna ekspertyza budowlana ?

To jest uzależnione od charakteru ekspertyzy oraz celu jakiemu miała służyć, jednak ze względu na ciągły pogarszający się stan obiektu, lub usterki, należy przyjąć, że tezy przyjęte w ekspertyzie budowlanej są ważne przez 12 miesięcy od daty jej sporządzenia.