Ekspertyzy budowlane obiektów o konstrukcji sprężonej

Rada FSNT NOT w Białymstoku wykonuje ekspertyzy budowlane budynków w których występują elementy konstrukcyjne sprężone (elementy kablobetonowe i strunobetonowe)

Ekspertyzy elementów sprężonych mają na celu określenie stanu technicznego budynku, oraz przydatności do jego dalszego użytkowania. Ekspertyzy budynków w których występują elementy sprężone należy poddawać szczegółowej kontroli poprzez wykonywanie badań nieniszczących. Pierwszą ekspertyzę należy wykonać przed upływem 15 lat użytkowania obiektu, a następne badania w terminach określonych w opracowaniu.

Ekspertyzy stanu technicznego budynków z elementami sprężonymi zawierają:

 • określenie warunków wilgotnościowo – temperaturowych pracy konstrukcji
 • ocenę wizualną obiektu badań
 • określenie ugięć dźwigarów dachowych
 • określenie stanu korozyjnego zbrojenia dźwigarów i płyt
 • określenie wytrzymałości betonu na ściskanie
 • określenie zawartości chlorków, siarczanów i zasięgu karbonatyzacji
 • określenie grubości otuliny zbrojenia
 • określenie stanu pokrycia dachowego

Dodatkowo podczas wykonywania ekspertyzy stanu technicznego budynku możemy wykonać:

 • inwentaryzację wielobranżową obiektu
 • szczegółowy kosztorys naprawy
 • wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej naprawy